Działania długofalowe

Myślimy globalnie o ochronie środowiska

Jutro zaczyna się dzisiaj. To właśnie dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek jest długofalowe postępowanie z wciąż kurczącymi się zasobami. Poprzez inteligentny recykling cennych surowców codziennie mierzymy się wyzwaniem: wykorzystać każdy surowiec do samego końca. Przetwarzamy papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale w taki sposób, aby mogły zostać użyte do produkcji nowych towarów. Surowce wtórne powstałe z odpadów stają się naszym codziennym wkładem w długofalową ochronę środowiska naturalnego. Wymagania klientów oraz oczekiwania zainteresowanych stron są wyznacznikiem kształtowania procesów w zintegrowanym systemie zarządzania w grupie PreZero. Skuteczne zarządzanie polityką na rzecz środowiska ma na celu wzrost zadowolenia klientów oraz pozostałych zainteresowanych stron, jak również trwałości procesów poprzez zrozumienie ich wymagań i oczekiwań, ocenę szans i ryzyk oraz podejmowanie stosownych działań. Przedsiębiorstwa należące do grupy PreZero na podstawie deklaracji Legal Compliance zobowiązują się do spełnienia wszystkich ustawowych wymogów oraz ciągłej poprawy poziomu jakości systemu zarządzania.

Nasze działania opierają się na zasadach:

Poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne motywuje nas do stosowania innowacyjnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Dzięki nowoczesnym instalacjom do wstępnego przetwarzania odpadów, w pełni zautomatyzowanym liniom sortowniczym codziennie wnosimy istotny wkład w ochronę naturalnych zasobów Ziemi. Inwestujemy w badania i rozwój w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Ochrona środowiska jest dla nas bowiem najważniejsza.
Ochrona ludzi, środowiska, majątku własnego i cudzego jest naszym najważniejszym celem. Z tego względu kadra zarządzająca i grono pracowników zobowiązują się do ciągłego udoskonalania systemu zarządzana na rzecz środowiska oraz działań proekologicznych w naszych zakładach. Dbamy o wywiązanie się z nałożonych na nas obowiązków wynikających z pozwoleń i nadzorowanie ich wdrażania tak, aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko.
Ważną częścią składową polityki naszego przedsiębiorstwa ściśle związaną z systemem zarządzania na rzecz środowiska są wszyscy nasi pracownicy. Ich zadaniem w ramach działalności zawodowej jest zapobieganie działaniu zagrażającemu środowisku oraz przeciwdziałanie wszelkim szkodliwym aspektom. Dzięki regularnym informacjom, szkoleniom i dokształcaniu doskonalimy kompetencje i wzmacniamy świadomość naszego personelu na rzecz zachowań proekologicznych we wszystkich obszarach naszego działania.

Jesteśmy zaangażowani w kampanię REset – międzynarodową strategię redukcji plastiku wypracowaną przez grupę Schwarz!

Grupa Schwarz, obejmując dwa koncerny handlowe Lidl i Kaufland i należąc do największych firm handlowych świata, jest zobligowana prowadzić odpowiedzialną politykę. Poprzez akcję REset Plastic rozwinęła globalną, międzynarodową akcję, która opiera się na pięciu filarach: redukcji plastiku, wymianie opakowań, recyklingu i usuwaniu odpadów plastikowych oraz poszerzaniu świadomości społecznej. Tym samym wcielamy w życie ideę „Mniej plastiku – mniej odpadów produkcyjnych”. Dowiedz się więcej o strategii grupy Schwarz na www.reset-plastic.com

Pięć głównych zasad działania akcji REset Plastic – strategii grupy Schwarz:

Rezygnujemy z plastiku, jeśli tylko jest to możliwe!
Tworzymy produkty tak, aby mogły ponownie zostać poddane recyklingowi, a tym samym zmniejszamy ilość odpadów produkcyjnych.
Zbieramy i sortujemy odpady plastikowe, które następnie poddajemy recyklingowi.
Wspieramy sprzątanie i niszczenie oraz redukcję do minimum odpadów plastikowych z naszego otoczenia/środowiska
Inwestujemy w badania i rozwój ekologicznych, przyjaznym środowisku rozwiązań, a także uświadamiamy o recyklingu i ochronie zasobów.